Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 11.4.2024

freg kvantově

Závislost chyby ω na způsobu výpočtu

Doplněk Brody - rozptyl
Obrázek 1: Rozptyl hodnot doplňku Brodyho parametru 1-ω
Silná červená čára odpovídá střední hodnotě výsledku. Šedivé čáry zobrazují začátek a konec intervalu užitého k výpočtu jedné hodnoty ω (interval čítá 1000 energetických hladin). Modré čáry ukazují rozptyl fitu v každém bodě.
Doplněk Brody - šířka okénka
Obrázek 2: Závislost na počtu hladin užitých k výpočtu jedné hodnoty ω
Počet hladin je vyznačen v legendě. Čím větší interval, tím hladší křivka, ale také méně detailů. Při velkých intervalech navíc roste systematická chyba, protože dochází k míchání oblastí s výrazně odlišnou dynamikou. Pro konečný výpočet byla zvolena hodnota W=1000.
Doplněk Brody - konečný počet bodů
Obrázek 3: Závislost na počtu bodů konečné křivky
N odpovídá vzdálenosti mezi jednotlivými body křivky. Čím větší, tím jsou body více vzdáleny. Jelikož k výpočtu jednoho bodu je použito W hladin (viz Obrázek 2), znamená to, že pro N<W jsou energetické hladiny užity k výpočtu více bodů výsledné křivky. Pro konečný výpočet byla zvolena hodnota N=50 (každá hladina je tedy použita k výpočtu 20 po sobě jdoucích bodů).